Thursday, October 11, 2007

Canh Chua Thơm

Pineapple Shrimp Soup


1/2 fresh pineapple, sliced
12-15 small shrimp, shelled and deveined
1 clove garlic, minced
1 T rice paddy herb, chopped
1/2 T crisp-fried garlic oil
Fish sauce, sugar, oil, fresh red hot chilli


Heat some oil and stir-fry garlic until fragrant, add pineapple in and stir-fry, add fish sauce and sugar to season. Add shrimps and stir-fry to partially cooked. Add water and bring to boil. Season the soup with more fish sauce and sugar if needed. Add crisp-fried garlic oil. Top with rice paddy herb and fresh hot chilli.

1 comment:

hang thuy said...

Em cám ơn chị món này nhé ! Rất là ngon! OX em thích lắm và từ đó nhà em hay có nồi canh chua vì ox em không thích ăn cá và em không nghỉ ra là canh chua có thể nấu khỏi cần có cá .
Một lần nữa cám ơn chị !