Tuesday, October 30, 2007

Bông Cải Xanh Trứng Cháy

Vietnamese Broccoli Frittata

1/2 cup chopped broccoli
4 eggs
1 green onion, thinly sliced
1/2 clove garlic, minced
1/2 T vegetable oil
salt, sugar, pepper to taste


Heat oil in a medium pan until bubbling hot but not smoky, add garlic, stir until fragrant, add broccoli and green onion, stir fry for 3 minutes or until nicely cooked. Add salt and pepper to taste. Sprinkle sugar to the pan and let it melt so it will form a crunchy crust later. Beat eggs evenly in a bowl with some salt and pepper, pour into the broccoli and cook on each side until golden brown. Serve with steamed rice.

4 comments:

bo`n said...

to^'i ho^m qua na^'u co' 1 mo'n tho^i sao ? cha('c chu+a ddu+o+.c la~nh lu+o+ng :P

anchorp said...

Món này lạ quá, nhưng cách chế biến đơn giản chị nhỉ? Nhưng em không rõ cái đoạn cho đường vào.. khi chị xào cải xong thì nó đã đầy nước rồi, chị cho thêm đường vào thì nó cũng đâu có thành caramen được chị nhỉ?

kiki said...

A`, ca'i mo'n na`y ddo+n gia?n ma` a(n ngon mie^.ng. Lu'c tru+o+'c chi. ddu+o+.c a(n o+? nha` anh ba.n chi., ba'c ga'i la`m ma` chie^n vo+'i dda^.u co^ ve. A(n tho+m va` ngon o+i la` ngon. Sau na`y co^ ba.n chi. ve^` la`m da^u nha` ddo' mo+'i chi? chi. la` ba'c ga'i ra('c ddu+o+`ng dde^? tru+'ng gio`n ma(.t. Khi xa`o rau thi` pha?i ca.n nu+o+'c, chi. xa`o kho^ng tha^'y nu+o+'c, cha('c dda^.u co^ ve hay bo^ng ca?i (broccoli) kho^ng nhie^`u nu+o+'c dda^u. Chi. nghi~ ne^'u vi` ly' do gi` nu+o+'c ra nhie^`u thi` xa`o ca.n hoa(.c ddo^? ddi. Cha('c mo'n na`y du nha^.p va`o VN tho+`i chie^'n vi` chi. tha^'y mo'n frittata cu~ng ga^`n gio^'ng va^.y, kha'c la` ho. la`m gio`n ba(`ng ca'c ra('c cheese le^n nu+o+'ng. Ma` ba'c na`y la`m mo'n gi` cu~ng khe'o, ba'c la.i dde.p nhu+ tie^n (hehe). Nghe no'i tho+`i tre? ba'c trai la`m lu+o+ng bao nhie^u la` cho ba'c ga'i ddi ho.c gia cha'nh he^'t. Ca'i no^`i thi.t kho tru+'ng ba'c a^'y kho nhi`n dde.p me^ ho^`n. Qua? na`o cu~ng no^?i dde^`u va` ddo'ng ca'i khoanh trong trong ba(`ng nhau (amazing). Du+a gia' ba'c la`m cu~ng dde.p nuo^.t na`. Nga`y te^'t lu'c chi. co`n o+? ga^`n ba'c (California) hay sang te^'t va` nga('m ddo^` a(n dda~ luo^n.

san said...

Co^ng nha^.n brocolli xa`o kho^ng ra nu+o+'c ti' na`o. Ho^m na`o em pha?i la`m thu+? mo'n na`y mo+'i ddu+o+.c.