Thursday, October 11, 2007

Cháo Huyết

Pork Blood Congee


2-3 cup of thick congee
1 T small fried shrimp
1 T cooked pork skin (optional)
1/2 cup congealed pork blood
2 Chinese crullers, cut into rings
2 T chopped green onion and cilantro
fish sauce, sugar, salt, pepper to taste


I often make this congee from thick congee, you can make it from left over rice or from uncooked rice.

Soak dried shrimp in warm water until soft.
Put thick congee into a pot and add water to thin it. This congee is much thinner than a typical congee, it's more soupy. Add soaked shrimps in and its water, discard the sandy stuff if any that sinks in the bottom. Simmer to cook for 1/2 hour.
Boil congealed pork blood to cook then cut into small bite cubes.
Add pork blood cubes into the pot. Season with fish sauce, salt, sugar and pepper.
Top some crispy Chinese cruller rings, chopped green onion and cilantro, fresh ground pepper and some minced red hot chilli (if desired).

5 comments:

anchorp said...

Chị ui, em vừa đọc comment của chị trong blog của em nè. Chị à, em hỏng biết kho cá bống hay cá linh (mấy con cá nhỏ nhỏ), kho làm sao mà cho nó rặt nước lại cứng con cá, ăn luôn cả xương đó chị. Tuần sau chị thử nghiệm món cá bống kho, nhớ viết lại recipe kỹ kỹ nha, em đón đọc đó (em có thể đọc tiếng Anh được, miễn là chị viết cách nào thoải mái nhất)
Mấy lần em học theo trong sách nấu ăn của VN nhưng chẳng lần nào thành công, vì khi em kho cá xong, thì con cá nát bét, không nát thì nó lại không cứng cá được. hu..hu... À bên chị cũng có cá bống hả chị?

kiki said...

DDe^? chi. thu+? coi kho ddu+o+.c kho^ng chu+' chi. lu'c nho? kho^ng bie^'t a(n ca', sang My~ thi` ba('t dda^`u a(n nhu+ng chi? a(n ca' lo+'n. Chi. ghe't ca' nho? nho? co' xu+o+ng la('m va` ghe't mu`i ho^i cu?a no' nu+~a nhu+ng tha^'y o ca' em a(n ngon qua' ne^n se~ thu+?. Be^n na`y chi? co' ca' ddo^ng la.nh tho^i ha`, cha('c thi.t se~ kho^ng ngon.

bo`n said...

ca' ddo^ng la.nh kho thi.t weird la('m ddo' .. ne^'u muo^'n ca' cu+'ng thi` pha?i dde^? lu+?a liu riu, mo+? na('p vung va` n'c chi? che 2/3 ca' tho^i, gio^'ng nhU+ vu+`a kho vu+`a xa^'y a' ... can't guarantee success w/ ca' ddo^ng la.nh. Also you can always chie^n ca' cho sa(N la.i tru+o+'c, then kho

kiki said...

Kho riu riu ma` mo+? na('p thi` nha` mi`nh se~ tho+m vo^ cu`ng ..hehehe. DDe^? be^ ra ngoa`i kho, hy vo.ng Tobi se~ kho^ng hu'c be^'p.
Chi. cu~ng kho^ng co' ca?m gia'c an toa`n vo+'i ca' ddo^ng la.nh. Ca' ma` anthrop die^~n ta? la` ... mi`nh cu+'ng, thi.t de?, xu+o+ng tan ... tro+`i o+i, la`m sao ra dda^y? Kho no^`i a'p sua^'t ddu+o+.c kho^ng ta?

bo`n said...

muo^'n ca` mi`nh cu+'ng (kho^) thi.t dai, xu+o+ng tan thi` pha?i ti`m ca' gia` bi. osteoporosis ...